Tai draudėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas garantinio laikotarpio metu, numatytu su Užsakovu pasirašytoje sutartyje.

Užklausos pateikimui reikalinga:
Pasirašyta sutartis, priedai.
Baigiamasis darbų užbaigimo aktas. F3 forma.
Pasirašyti finansiniai dokumentai (Balansas, pelno nuostolių ataskaita). Draudikai pageidauja turėti 3m. duomenis. (2020, 2021, 2022m.)

Garantinio laikotarpio laidavimo draudimu Draudikas užtikrina, kad Draudėjas ištaisys rangos darbų defektus, atsiradusius dėl Draudėjo kaltės, garantinio laikotarpio metu.

 

 

GARANT

GARANT 2

GARANT 3

GARANT 4

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

41 straipsnis.       Statinio garantinis terminas. Statinio projektuotojo, statinio projekto ekspertizės rangovo, rangovo, statytojo (užsakovo), statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir nekilnojamojo turto vystytojo prievolės per garantinį terminą

1. Statinio garantinis terminas negali būti trumpesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytą terminą. Statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse statinio garantinis terminas gali būti nustatomas ilgesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nurodytą terminą.

2. Rangovas kartu su rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui (užsakovui). Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos. Šis reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudėtinguosius statinius. Dokumentas, užtikrinantis garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą pagal pasirašytą rangos sutartį, taip pat turi būti privalomai pateikiamas, kai norima gauti statybos užbaigimo aktą ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimą.

3. Nekilnojamojo turto vystytojas atsako statinio (jo dalies) įgijėjui už garantinio laikotarpio rangovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Užtikrindamas šį reikalavimą, nekilnojamojo turto vystytojas turi pateikti statinio (jo dalies) (išskyrus nesudėtingąjį statinį (jo dalį) įgijėjui dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas nekilnojamojo turto vystytojo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statinio (jo dalies) įgijėjui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos. Šis reikalavimas nepanaikina rangovo garantinio laikotarpio prievolių nekilnojamojo turto vystytojui kaip statytojui (užsakovui).

4. Statinio projektuotojas, statinio projekto ekspertizės rangovas, rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis atsako už statinio sugriuvimą ar atlygina žalą dėl nustatytų defektų per garantinį terminą.

 

6.698 straipsnis. Garantiniai terminai
Rangovas, projektuotojas, statinio projekto ekspertizės rangovas ar statybos techninis prižiūrėtojas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per:

1) penkerius metus;
2) dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.);
3) dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų.

  1. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo visų rangovo atliktų statybos darbų rezultatų perdavimo užsakovui dienos (kai statyba vyko rangos būdu) arba nuo statybos užbaigimo dienos (kai statyba vyko ūkio arba mišriu būdu).

Užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė  negu 5 procentai statinio statybos kainos su PVM.
Statybos įstatyme tai nėra nenurodyta, tačiau statybos techniniame reglamente detalizuota, tad ši suma turi būti su PVM.

Dokumentas, užtikrinantis rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą pagal pasirašytą rangos sutartį, taip pat turi būti privalomai pateikiamas, kai norima gauti statybos užbaigimo aktą ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimą.

Rangovas  privalo pateikti statytojui (užsakovui) garantinio laikotarpio užtikrinimą (banko išduotą laidavimą arba draudimo kompanijos laidavimą), kai statytojas (užsakovas) statinio statybą vykdo mišriu būdu arba yra nesudaręs su rangovu rangos sutarties visiems statinio statybos darbams vykdyti, ar yra sudaręs sutartis su skirtingais rangovais atskiriems statybos darbams atlikti. Tais atvejais kai darbus atlieka keli rangovai, statybos vyksta mišriu būdu laidavimo draudimas yra būtinas taip pat.

Kas atsako už defektų šalinimą garantiniu laikotarpiu?

Statinio statybos rangovas, projektuotojas, statinio projekto ekspertizės rangovas ar statybos techninis prižiūrėtojas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytą garantinį laikotarpį.

Garantiniu laikotarpiu išryškėję defektai šalinami šia tvarka:

1) statytojas, per garantinį laiką nustatęs statinio statybos defektų, pakviečia rangovo įgaliotą atstovą ir surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo išryškėjusius statybos defektus ir su rangovu suderina jų padarinių pašalinimo terminą; jei rangovo įgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, galioja statytojo surašytas vienašalis aktas;

2)  jei rangovas nepašalina statybos defektų akte nurodytu terminu, statytojas kreipiasi į teismą dėl rangovo įpareigojimo pašalinti statybos defektus arba dėl statybos defektų šalinimo išlaidų išieškojimo iš rangovo, jei statytojas juos pašalino savo lėšomis ir apie tai raštu informuoja Statybos inspekciją;

3) Statybos inspekcija, gavusi statytojo informaciją apie rangovo vengimą šalinti statinio garantiniu laiku nustatytus statybos defektus, teikia VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras medžiagą ir siūlymus dėl rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, panaikinimo.

Kas apmoka defektų šalinimą, jei rangovas bankrutavo?

Rangovas kartu su statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui (užsakovui). Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. statinio statybos kainos. Šis reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudėtinguosius statinius.

Tai pat, nekilnojamojo turto vystytojas atsako statinio (jo dalies) įgijėjui už garantinio laikotarpio rangovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Užtikrindamas šį reikalavimą, nekilnojamojo turto vystytojas turi pateikti statinio (jo dalies) (išskyrus nesudėtingąjį statinį (jo dalį) įgijėjui dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas nekilnojamojo turto vystytojo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statinio (jo dalies) įgijėjui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. statinio statybos kainos.

 Šis reikalavimas nepanaikina rangovo garantinio laikotarpio prievolių nekilnojamojo turto vystytojui kaip statytojui (užsakovui).

https://vtpsi.lrv.lt/

Civilinis kodeksas:
6.88 straipsnis. Terminuoto laidavimo pabaiga

1. Kai buvo laiduota tik tam tikram laikui arba užtikrinta terminuota prievolė, laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio.

2. Terminuotas laidavimas, kuriuo užtikrinta būsima prievolė, baigiasi suėjus laidavimo terminui, jeigu prievolė iki šio termino pabaigos neatsirado.

 

Rangovo prievolių vykdymo užtikrinimas

Garantinio laikotarpio laidavimo reikalavimo sutarties punkto  pavyzdys:

Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas po „Galutinio atliktų Darbų akto“ pasirašymo dienos įsipareigoja pateikti Užsakovui banko arba draudimo bendrovės išduotą 5 % (penkių procentų) nuo galutinės užaktuotos Darbų Kainos su įvertintu PVM dydžiu ir su Užsakovu raštu suderintą bei priimtinos formos ir turinio Sutartyje numatytų garantinių įsipareigojimų įvykdymo garantinį raštą arba laidavimo draudimo raštą bei laidavimo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo kopijas, kad draudimo įmoka už šį draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimo raštą ir draudimo liudijimą yra sumokėta. Šiuo pateiktu garantiniu arba laidavimo draudimo raštu turi būti užtikrinamas visų Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos Sutartį ir jos priedus, įskaitant ir Statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje numatytą Rangovo prisiimtų garantinių įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Rangovo nemokumo ar bankroto atveju. Šis banko arba draudimo bendrovės išduotas garantinis arba laidavimo draudimo raštas taip pat turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui ir dėl Sutartyje numatytų Rangovo įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar nevykdymo, paaiškėjusio per pirmuosius 3 (tris) Objekto statinio garantinio termino metus, Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimą, įskaitant išlaidų kompensavimą. Naudos gavėjas – Užsakovas arba, Užsakovo nurodymu, Užsakovo vykdomą projektą finansuojantis bankas. 

Įmokos tarifas (metinis) siekia apie 2,5%-3,5%
Kaip pvz: Statybos sektorius 2,5% -2,8% draudiko forma ir 3,2% užsakovo forma.