Įmonei, turinčiai sutartinių įsipareigojimų klientams, yra keliami aukšti patikimumo reikalavimai dėl prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. Turėdami ilgametę verslo ir finansinių rizikų valdymo patirtį, siūlome laidavimo draudimus, kurie dažnai yra privalomi, vykdant tam tikrą ūkinę veiklą.


Laidavimo draudimas

Tai viena iš užtikrinimo formų, skirtų sutartiniams įsipareigojimams užtikrinti. Laidavimo draudimu užtikrinamas tiesioginių nuostolių atlyginimas nukentėjusiems dėl apdraustojo sutartinių prievolių neįvykdymo arba dėl netinkamo jų vykdymo.

 • Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduoja, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės (CK 6.76 str. 2 d.). Laidavimas atsiranda sudarius laidavimo sutartį, įstatyme numatytais atvejais ar teismo sprendimu.
 • Laidavimo sutartis turi būti sudaroma rašytine forma. Rašytinės formos nesilaikymas laidavimo sutartį daro negaliojančią (CK 6.79 str.).

Pagal sudaromą laidavimo draudimo sutartį Laiduotojas yra Draudikas , Skolininkas – Draudėjas (draudimo bendrovės klientas), Užsakovas yra naudos gavėjas pagal Laiduotojo išduotą laidavimo draudimo raštą.


Pasiūlymo laidavimo draudimas

Draudėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas pagal Užsakovo vykdomo konkurso sąlygas. Pasiūlymo laidavimo draudimu Draudikas užtikrina, kad Draudėjas:

 • Neatsiims savo pasiūlymo jo galiojimo metu, nurodytu konkurso sąlygose;
 • Užsakovui priėmus Draudėjo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu konkurso sąlygose, Draudėjas pasirašys sutartį pagal konkurso sąlygas ir instrukcijas konkurso dalyviams;
 • Užsakovui priėmus Draudėjo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu konkurso sąlygose, Draudėjas pateiks Užsakovui sutarties įvykdymo (atlikimo) ir/arba išankstinio apmokėjimo užtikrinimo raštus, kaip tai numatyta konkurso sąlygose;
 • Užsakovui priėmus Draudėjo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu konkurso sąlygose, Draudėjas sutiks su pasiūlymo kainos korektūra, kaip tai numatyta konkurso sąlygose.

Atlikimo laidavimo draudimas

Draudėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas pagal su Užsakovu pasirašytą sutartį. Atlikimo laidavimo draudimu Draudikas užtikrina, kad Draudėjas:

 • Atliks darbus / patieks prekes / suteiks paslaugas pagal sutartyje iškeltus reikalavimus;
 • nepažeis sutartyje nustatytų terminų;
 • neteisėtai neatsisakys toliau vykdyti pradėtus darbus / tiekti prekes / teikti paslaugas pagal pasirašytą sutartį su Užsakovu.

Išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimas

Draudėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas pagal su Užsakovu pasirašytos sutarties avanso apmokėjimo sąlygas. Išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimu Draudikas užtikrina, kad Draudėjas panaudos pagal sutartį Užsakovo suteiktą avansą pagal paskirtį.


Garantinio laikotarpio laidavimo draudimas

Draudėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas garantinio laikotarpio metu, numatytu su Užsakovu pasirašytoje sutartyje. Garantinio laikotarpio laidavimo draudimu Draudikas užtikrina, kad Draudėjas ištaisys rangos darbų defektus, atsiradusius dėl Draudėjo kaltės, garantinio laikotarpio metu.

GARANT


41 straipsnis.
Statinio garantinis terminas. Statinio projektuotojo, statinio projekto ekspertizės rangovo, rangovo, statytojo (užsakovo), statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir nekilnojamojo turto vystytojo prievolės per garantinį terminą

1. Statinio garantinis terminas negali būti trumpesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytą terminą. Statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse statinio garantinis terminas gali būti nustatomas ilgesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nurodytą terminą.

2. Rangovas kartu su rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui (užsakovui). Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos. Šis reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudėtinguosius statinius. Dokumentas, užtikrinantis garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą pagal pasirašytą rangos sutartį, taip pat turi būti privalomai pateikiamas, kai norima gauti statybos užbaigimo aktą ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimą.

3. Nekilnojamojo turto vystytojas atsako statinio (jo dalies) įgijėjui už garantinio laikotarpio rangovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Užtikrindamas šį reikalavimą, nekilnojamojo turto vystytojas turi pateikti statinio (jo dalies) (išskyrus nesudėtingąjį statinį (jo dalį) įgijėjui dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas nekilnojamojo turto vystytojo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statinio (jo dalies) įgijėjui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos. Šis reikalavimas nepanaikina rangovo garantinio laikotarpio prievolių nekilnojamojo turto vystytojui kaip statytojui (užsakovui).

4. Statinio projektuotojas, statinio projekto ekspertizės rangovas, rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis atsako už statinio sugriuvimą ar atlygina žalą dėl nustatytų defektų per garantinį terminą.

Koks yra laidavimo draudimo galiojimo laikotarpis?

 • Pasiūlymo užtikrinimo laidavimas: galiojimo terminas iki 6 mėn.;
 • Atlikimo užtikrinimo laidavimas: galiojimo terminas iki 36 mėn.;
 • Avansinio apmokėjimo užtikrinimo laidavimas: galiojimas iki 36 mėn.;
 • Garantinio laikotarpio užtikrinimo laidavimas: galiojimas iki 36 mėn.

Kokius būtinus dokumentus reikia pateikti sudarant laidavimo draudimo sutartį?

 • Sudarant pasiūlymo laidavimo draudimo sutartį klientas turi pateikti:
  • Prašymą (anketą) sudaryti laidavimo draudimo sutartį;
  • Konkurso sąlygas, kuriose būtų numatytas reikalavimas laidavimo draudimui;
  • Draudėjo finansines ataskaitas (balansas, pelno-nuostolių ataskaita) už paskutinius 3 ataskaitinius laikotarpius.
 • Sudarant atlikimo laidavimo draudimo sutartį klientas turi pateikti:
  • Prašymą (anketą) sudaryti laidavimo draudimo sutartį;
  • Sutartį su Užsakovu, kurioje būtų reikalavimas atlikimo laidavimo draudimui;
  • Draudėjo finansines ataskaitas (balansas, pelno-nuostolių ataskaita) už paskutinius 3 ataskaitinius laikotarpius.
 • Sudarant išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimo sutartį klientas turi pateikti:
  • Prašymą (anketą) sudaryti laidavimo draudimo sutartį;
  • Sutartį su Užsakovu, kurioje būtų reikalavimas išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimui;
  • Draudėjo finansines ataskaitas (balansas, pelno-nuostolių ataskaita) už paskutinius 3 ataskaitinius laikotarpius.
 • Sudarant garantinio laikotarpio laidavimo draudimo sutartį klientas turi pateikti:
  • Prašymą (anketą) sudaryti laidavimo draudimo sutartį;
  • Sutartį su Užsakovu, kurioje būtų reikalavimas garantinio laikotarpio laidavimo draudimui;
  • Pasirašytą darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriame būtų pažymėta faktiškai atliktų darbų vertė bei sutartyje numatytą baigiamąjį/galutinį darbų priėmimo-perdavimo aktą;
  • Draudėjo finansines ataskaitas (balansas, pelno-nuostolių ataskaita) už paskutinius 3 ataskaitinius laikotarpius.

 

Kelionės organizatoriaus prievolių užtikrinimo laidavimo sutarčiai sudaryti reiktų tokios pateiktos informacijos:

 1. Balansų ir pelno nuostolio ataskaitų už 2019, 2020m
 2. Užpildytas prašymas;
 3. Paskutinių 4 ketvirčių statistinė formos F-09;
 4. Turizmo licencijos kopijos;
 5. Tipinė sutarties su turistais;
 6. Jei įmonė nauja- pirmų metų verslo planas;
 7. Asmens sutikimo tikrinti duomenis.;
 8. NT išrašo.

Kaip yra skaičiuojama įmoka?

Įmokos tarifas nustatomas individualiai kiekvienu atskiro užklausimo atveju, įvertinus draudimo riziką. Laidavimo draudimo įmokos skaičiavimo formulė yra tokia:

 • Įmoka = ([Draudimo suma * tarifas(%)] / 365) * laidavimo draudimo galiojimo laikotarpis (dienomis)
 • Pastaba: atskirais atvejais yra nustatytos minimalios įmokos bei gali būti taikomas fiksuotas įmokos tarifas