Tai draudėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas pagal su Užsakovu pasirašytą sutartį.

Užklausos pateikimui reikalinga:
Pasirašyta sutartis, papildomi susitarimai.
Pasirašyti finansiniai dokumentai (Balansas, pelno nuostolių ataskaita). Draudikai pageidauja turėti 3m. duomenis. (2021, 2022, 2023m.)

Atlikimo laidavimo draudimu Draudikas užtikrina, kad Draudėjas:

  • Atliks darbus / patieks prekes / suteiks paslaugas pagal sutartyje iškeltus reikalavimus;
  • nepažeis sutartyje nustatytų terminų;
  • neteisėtai neatsisakys toliau vykdyti pradėtus darbus / tiekti prekes / teikti paslaugas pagal pasirašytą sutartį su Užsakovu.

Įmokos tarifas (metinis) siekia apie 2-2,5%

 

Atlikimo laidavimo reikalavimo sutarties punkto  pavyzdys:

  • Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po Sutarties pasirašymo įsipareigoja pateikti Užsakovui banko arba draudimo bendrovės išduotą 10 % (dešimties procentų) nuo šios Sutarties Kainos su įvertintu PVM ir su Užsakovu raštu suderintą bei priimtinos formos ir turinio Sutartyje numatytų visų Rangovo prievolių pagal Sutartį tinkamo įvykdymo garantinį arba laidavimo draudimo raštą bei laidavimo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo kopijas, kad draudimo įmoka už šį draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimo raštą ir draudimo liudijimą yra sumokėta. Pateiktas Sutarties įvykdymo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti iki „Galutinio atliktų Darbų akto“ patvirtinimo dienos ir 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to. Jeigu pateiktas garantinis arba laidavimo draudimo raštas pasibaigs anksčiau negu numatyta šiame Sutarties punkte, tai Rangovas iki garantinio arba laidavimo draudimo rašto galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti pateiktą garantinį raštą arba laidavimo draudimo raštą ir pateikti Užsakovui kartu su pasirašyto draudimo liudijimo (polisu) bei sumokėtos draudimo įmokos mokestinio pavedimo kopijomis. Naudos gavėjas – Užsakovas arba, Užsakovo nurodymu, Užsakovo vykdomą projektą finansuojantis bankas.

Lietuvos draudimas AB laidavimo laidavimo rašto formų sąlygų variantai:

Variantas 1

Šiuo laidavimo draudimo raštu Draudikas įsipareigoja, Naudos gavėjui tinkamai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus, atlyginti Naudos
gavėjui jo patirtų tiesioginių nuostolių dydį, gavęs jo raštišką pagristą reikalavimą, dėl Draudėjo prisiimtų Sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo,
neviršijant …. draudimo sumos, tokiomis Draudėjo Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sąlygomis:
1. jeigu Draudėjas atsisakys atlikti Sutartyje numatytus darbus;
2. jeigu Draudėjas praleis darbų atlikimui su Naudos gavėju sudarytoje Sutartyje nustatytus terminus;
3. jeigu Draudėjo pagal su Naudos gavėju sudarytą Sutartį atlikti darbai neatitiks Sutartyje nustatytų reikalavimų.
Laiduojama suma mažėja proporcingai Draudėjo pagal Sutartį įvykdytų statybos darbų sumai. Draudimo apsauga pagal šį laidavimo draudimo
raštą negalioja netesyboms (delspinigiams, baudoms) priskaičiuotiems pagal Sutartį. Draudimo apsauga negalioja, jei Draudėjas Sutartinių
prisiimtų prievolių neįvykdo (netinkamai įvykdo) dėl Nenugalimos jėgos (Force Majeure).
Naudos gavėjas savo reikalavime turi pažymėti kurios iš aukščiau paminėtų sąlygų Draudėjas neįvykdė, ir pagrįsti savo reikalavimą bei patirtus
tiesioginius nuostolius pagal pažymėtą sąlygą.
Šis laidavimo draudimo raštas galioja tik už Sutartimi numatytų Draudėjo įsipareigojimų įvykdymą, kuriems užtikrinti pagal Sutarties straipsnį
turi būti pateiktas nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės atlikimo laidavimo draudimo raštas. Jei dėl Sutarties ar kitų su jos įvykdymų
susijusių dokumentų sąlygų pakeitimų ar papildymų, atliktų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, padidėja ar atsiranda naujos Draudėjo
prievolės, dėl jų šis laidavimo draudimo raštas negalioja.
Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.
Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja 2023-09-.. ir galioja iki 2024-01-0…
Šis laidavimo draudimo raštas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams, yra neperleistinas ir neįkeistinas bei patvirtintas Draudiko parašu ir
antspaudu 2023-09-…
Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais, o
ginčai, kylantys dėl pareikšto reikalavimo, nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Draudiko buveinės vietą.
Šis laidavimo draudimo raštas yra išduodamas ir vykdomas pagal Laidavimo draudimo taisykles Nr. 058 (2015-12-15 redakcija, galioja nuo
2016-01-04).
Draudėjui įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, Naudos gavėjas be papildomo reikalavimo šį laidavimo draudimo raštą turi grąžinti AB
„Lietuvos draudimas”, J. Basanavičiaus g. 12, 03600 Vilniaus m.

 

Variantas 2

Šiuo laidavimo draudimo raštu Draudikas įsipareigoja, Naudos gavėjui tinkamai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus, atlyginti Naudos
gavėjui jo patirtų tiesioginių nuostolių dydį, gavęs jo raštišką pagristą reikalavimą, dėl Draudėjo prisiimtų Sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo,
neviršijant …. draudimo sumos, tokiomis Draudėjo Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sąlygomis:
1. jeigu Draudėjas atsisakys atlikti Sutartyje numatytus darbus:
2. jeigu Draudėjas praleis darbų atlikimui su Naudos gavėju sudarytoje Sutartyje nustatytus terminus;
3. jeigu Draudėjo pagal su Naudos gavėju sudarytą Sutartį atlikti darbai neatitiks Sutartyje nustatytų reikalavimų.
Draudimo apsauga pagal šį laidavimo draudimo raštą negalioja netesyboms (delspinigiams, baudoms) priskaičiuotiems pagal Sutartį. Draudimo apsauga negalioja, jei Draudėjas Sutartinių prisiimtų prievolių neįvykdo (netinkamai įvykdo) dėl Nenugalimos jėgos (Force Majeure).
Naudos gavėjas savo reikalavime turi pažymėti kurios iš aukščiau paminėtų sąlygų Draudėjas neįvykdė, ir pagrįsti savo reikalavimą bei patirtus tiesioginius nuostolius pagal pažymėtą sąlygą.
Šis laidavimo draudimo raštas galioja tik už Sutartimi numatytų Draudėjo įsipareigojimų įvykdymą, kuriems užtikrinti pagal Sutarties straipsnį turi būti pateiktas nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės atlikimo laidavimo draudimo raštas. Jei dėl Sutarties ar kitų su jos įvykdymų susijusių dokumentų sąlygų pakeitimų ar papildymų, atliktų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, padidėja ar atsiranda naujos Draudėjo prievolės, dėl jų šis laidavimo draudimo raštas negalioja, tačiau Draudikas gali įforminti šio laidavimo draudimo rašto pakeitimus esant Naudos gavėjo ir Draudiko abipusiam susitarimui. Šis raštas negali būti atšaukiamas, koreguojamas ar papildomas be Naudos gavėjo ir Draudiko abipusio susitarimo.
Bus laikoma, kad Draudėjo pareigų, išvardintų Laidavimo taisyklių Nr. 058 punktuose 53.5, 79.1 -79.4, ir kurių įvykdymo prievolė tenka Draudėjui, nevykdymas bus laikomas neįvykdymu tik tuo atveju, kai Draudėjo nevykdymas bus dėl tyčinių veiksmų.

Pagal Laidavimo draudimo taisyklių Nr. 058 2.1 punktą šio laidavimo draudimo rašto atveju nedraudžiamaisiais įvykiais bus laikomi tik įvykiai,kurie sąlygoti tyčinių veiksmų (neveikimo).
Draudikas ir Draudėjas pagal Laidavimo draudimo taisyklių Nr. 058 punktą 52.2 pakeisti Naudos gavėją gali tik gavus raštišką Naudos gavėjo sutikimą.
Pagal Laidavimo draudimo taisyklių Nr. 058 79.8 punktą šio laidavimo draudimo rašto atveju draudimo išmoka gali būti mažinama arba nemokama, tik tuo atveju, jeigu Draudėjas vėluoja atlikti arba iš viso neatlieka pareigų, nurodytų Laidavimo draudimo taisyklių Nr. 058 53.6 punkte.
Draudikas ir/arba Draudėjas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Naudos gavėjo sutikimą.
Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.
Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja 2020 m. spalio mėn. 16 d. ir galioja iki 2021 m. sausio mėn. 30 d.
Šis laidavimo draudimo raštas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams, yra neperleistinas ir neįkeistinas bei patvirtintas Draudiko parašu ir antspaudu 2020 m. spalio mėn. 16 d.
Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kylantys dėl pareikšto reikalavimo, nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Draudiko buveinės vietą.
Šis laidavimo draudimo raštas yra išduodamas ir vykdomas pagal Laidavimo draudimo taisykles Nr. 058 (2015-12-15 redakcija, galioja nuo 2016-01-04). Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.
Draudėjui įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, Naudos gavėjas be papildomo reikalavimo šį laidavimo draudimo raštą turi grąžinti AB
„Lietuvos draudimas”, J. Basanavičiaus g. 12, 03600 Vilniaus m.

53.5. sužinojus apie padidėjusią draudimo riziką per 3 darbo dienas apie tai raštu informuoti Draudiką. Draudimo
rizikos padidėjimo atvejai yra nurodomi Taisyklių 62 punkte bei draudimo liudijime;

53.6. atsitikus įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju:
– imtis, visų protingų ir prieinamų priemonių stengiantis sumažinti nuostolių dydį;
– ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu pranešti apie jį Draudikui ir pateikti Draudiko reikalaujamą su
įvykiu susijusią informaciją ir dokumentus;
– ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po raštiško Draudiko reikalavimo gavimo atlyginti Draudikui Draudiko
pagal atitinkamą draudimo liudijimą ir laidavimo draudimo raštą išmokėtą Naudos gavėjui draudimo
išmoką. Mokėjimo pagrindu Draudėjui laikomas dokumentas, patvirtinantis Draudiko išmokėtas
sumas Naudos gavėjui bei Naudos gavėjo pretenzija Draudėjui dėl Draudėjo pagal su Naudos gavėju
sudarytą Sutartį/Konkursą prisiimtų įsipareigojimų Naudos gavėjui neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.
Pavėlavęs atsiskaityti su Draudiku, Draudėjas privalo sumokėti jam 0,02 proc. dydžio delspinigių
už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos;

79. Draudimo išmoka gali būti mažinama arba nemokama:
79.1. jeigu Draudėjas nepranešė Draudikui apie draudimo rizikos padidėjimą, ko pasėkoje buvo patirti ar padidėjo
nuostoliai;
79.2. jeigu Draudėjas nevykdė Draudiko duotų nurodymų dėl draudimo rizikos sumažinimo;
79.3. jeigu Draudėjas ar jo darbuotojai netinkamai vykdė Taisyklių Draudėjui numatytas pareigas, ko pasėkoje
buvo patirti ar padidėjo nuostoliai;
79.4. jei Draudėjas atsisakė savo reikalavimo teisės asmeniui, atsakingam už padarytą žalą, arba šios teisės
nebegalima įgyvendinti dėl Draudėjo ar su Draudėju susijusių asmenų kaltės;
79.5. jei Naudos gavėjui Draudėjas ar kitas tretysis asmuo iš dalies ar visiškai atlygino nuostolius;
79.6. jei įvykus draudžiamajam įvykiui arba įvykiui, kuis gali būti pripažintas draudžiamuoju, Draudėjas arba su
juo susiję asmenys nesiėmė visų reikiamų priemonių nuostoliams sumažinti ar jų išvengti;
79.7. jeigu Draudėjas arba su Draudėju susiję asmenys arba Naudos gavėjas nuostolį padarė tyčia arba bandė suklaidinti
Draudiką klastodamas faktus, pateikdamas neteisingus duomenis, neteisėtai padidino nuostolio sumą;
79.8. jeigu Draudėjas vėluoja atlikti arba iš viso neatlieka pareigų, nurodytų taisyklių 53.5 ir 53.6 punktuose;