19 Lap
2016

Laidavimo draudimas – tai viena iš užtikrinimo formų, skirtų sutartiniams įsipareigojimams užtikrinti. Laidavimo draudimu užtikrinamas tiesioginių nuostolių atlyginimas nukentėjusiems dėl apdraustojo sutartinių prievolių neįvykdymo arba dėl netinkamo jų vykdymo.
Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduoja, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės (CK 6.76 str. 2 d.). Laidavimas atsiranda sudarius laidavimo sutartį, įstatyme numatytais atvejais ar teismo sprendimu.
Laidavimo sutartis turi būti sudaroma rašytine forma. Rašytinės formos nesilaikymas laidavimo sutartį daro negaliojančią (CK 6.79 str.).

Pagal sudaromą laidavimo draudimo sutartį Laiduotojas yra ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, Skolininkas – Draudėjas (draudimo bendrovės klientas), Užsakovas yra naudos gavėjas pagal Laiduotojo išduotą laidavimo draudimo raštą.

Pasiūlymo laidavimo draudimas – Draudėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas pagal Užsakovo vykdomo konkurso sąlygas. Pasiūlymo laidavimo draudimu Draudikas užtikrina, kad Draudėjas:

 • Neatsiims savo pasiūlymo jo galiojimo metu, nurodytu konkurso sąlygose;
 • Užsakovui priėmus Draudėjo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu konkurso sąlygose, Draudėjas pasirašys sutartį pagal konkurso sąlygas ir instrukcijas konkurso dalyviams;
 • Užsakovui priėmus Draudėjo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu konkurso sąlygose, Draudėjas pateiks Užsakovui sutarties įvykdymo (atlikimo) ir/arba išankstinio apmokėjimo užtikrinimo raštus, kaip tai numatyta konkurso sąlygose;
 • Užsakovui priėmus Draudėjo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu konkurso sąlygose, Draudėjas sutiks su pasiūlymo kainos korektūra, kaip tai numatyta konkurso sąlygose.

Atlikimo laidavimo draudimas – Draudėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas pagal su Užsakovu pasirašytą sutartį. Atlikimo laidavimo draudimu Draudikas užtikrina, kad Draudėjas:

 • Atliks darbus / patieks prekes / suteiks paslaugas pagal sutartyje iškeltus reikalavimus;
 • nepažeis sutartyje nustatytų terminų;
 • neteisėtai neatsisakys toliau vykdyti pradėtus darbus / tiekti prekes / teikti paslaugas pagal pasirašytą sutartį su Užsakovu.

Išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimas – Draudėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas pagal su Užsakovu pasirašytos sutarties avanso apmokėjimo sąlygas. Išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimu Draudikas užtikrina, kad Draudėjas panaudos pagal sutartį Užsakovo suteiktą avansą pagal paskirtį.

Garantinio laikotarpio laidavimo draudimas – Draudėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas garantinio laikotarpio metu, numatytu su Užsakovu pasirašytoje sutartyje. Garantinio laikotarpio laidavimo draudimu Draudikas užtikrina, kad Draudėjas ištaisys rangos darbų defektus, atsiradusius dėl Draudėjo kaltės, garantinio laikotarpio metu.

 • Pasiūlymo užtikrinimo laidavimas: galiojimo terminas iki 6 mėn.;
 • Atlikimo užtikrinimo laidavimas: galiojimo terminas iki 36 mėn.;
 • Avansinio apmokėjimo užtikrinimo laidavimas: galiojimas iki 36 mėn.;
 • Garantinio laikotarpio užtikrinimo laidavimas: galiojimas iki 36 mėn.

Kokius būtinus dokumentus reikia pateikti sudarant laidavimo draudimo sutartį?

Įmokos tarifas nustatomas individualiai kiekvienu atskiro užklausimo atveju, įvertinus draudimo riziką. Laidavimo draudimo įmokos skaičiavimo formulė yra tokia:Įmoka = ([Draudimo suma * tarifas(%)] / 365) * laidavimo draudimo galiojimo laikotarpis (dienomis)

Pastaba: atskirais atvejais yra nustatytos minimalios įmokos bei gali būti taikomas fiksuotas įmokos tarifas.

Vilius Rosinas
http://www.laidavimodraudimas.lt
info@laidavimodraudimas.lt

Turite klausimų? Skambinkite tel. +370 655 36626