09 Lap
2016

Tai draudėjo prievolių įvykdymo užtikrinimas pagal su Užsakovu pasirašytą sutartį. Atlikimo laidavimo draudimu Draudikas užtikrina, kad Draudėjas:

 • Atliks darbus / patieks prekes / suteiks paslaugas pagal sutartyje iškeltus reikalavimus;
 • nepažeis sutartyje nustatytų terminų;
 • neteisėtai neatsisakys toliau vykdyti pradėtus darbus / tiekti prekes / teikti paslaugas pagal pasirašytą sutartį su Užsakovu.
 • Atlikimo laidavimo reikalavimo sutarties punkto  pavyzdys:

  • Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po Sutarties pasirašymo įsipareigoja pateikti Užsakovui banko arba draudimo bendrovės išduotą 10 % (dešimties procentų) nuo šios Sutarties Kainos su įvertintu PVM ir su Užsakovu raštu suderintą bei priimtinos formos ir turinio Sutartyje numatytų visų Rangovo prievolių pagal Sutartį tinkamo įvykdymo garantinį arba laidavimo draudimo raštą bei laidavimo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo kopijas, kad draudimo įmoka už šį draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimo raštą ir draudimo liudijimą yra sumokėta. Pateiktas Sutarties įvykdymo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti iki „Galutinio atliktų Darbų akto“ patvirtinimo dienos ir 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to. Jeigu pateiktas garantinis arba laidavimo draudimo raštas pasibaigs anksčiau negu numatyta šiame Sutarties punkte, tai Rangovas iki garantinio arba laidavimo draudimo rašto galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti pateiktą garantinį raštą arba laidavimo draudimo raštą ir pateikti Užsakovui kartu su pasirašyto draudimo liudijimo (polisu) bei sumokėtos draudimo įmokos mokestinio pavedimo kopijomis. Naudos gavėjas – Užsakovas arba, Užsakovo nurodymu, Užsakovo vykdomą projektą finansuojantis bankas.

   Atlikimo laidavimo pasiūlymo pateikimui reikalinga minimali  informacija:

    

   Draudėjas: UAB, į/k
   Užsakovas: UAB, į/k
   Laidavimo objektas:
   Sutarties data, numeris:
   Sutarties vertė: EUR (  PVM)
   Draudimo suma: EUR  (K.S.  Punktas)
   Laidavimo galiojimo terminas: 2020-01 iki (K.S. Punktas)
   Rašto forma: (užsakovo, draudiko)

Vilius Rosinas
http://www.laidavimodraudimas.lt
info@laidavimodraudimas.lt

Turite klausimų? Skambinkite tel. +370 655 36626

Leave a comment:

El. pašto adresas nebus skelbiamas.